Całodobowa infolinia: 703 40 33 19 | Informacja stacjonarna: 48 362 67 76 Pn.-Sob. 08.00-16.00

Informacja telefoniczna

Całodobowa infolinia

703 40 33 19

Informacja stacjonarna

48 362 67 76

Pn-Pt: 08.00-17.30

Sob: 08.00-16.00

Komunikaty i ogłoszenia różne

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew (Organizator)
adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom
tel. (48) 36-211-53; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.pksradom.pl

ogłasza
pisemne zapytanie ofertowe na dzierżawę
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów PKS w Radomiu przy ul. 1905 Roku 47

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi – 5.000 zł./netto,
wadium – 500 zł,
Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedmiotem dzierżawy jest budynek Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) wraz z kanałem przelotowym o długości 26 metrów i urządzeniami technicznymi, pomieszczenie biurowe, toalety. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Budynek jest własnością PKS w Radomiu Sp. z o.o., a część przewidziana do dzierżawy
przeznaczona jest wyłącznie na działalność Stacji Kontroli Pojazdów.

W ramach umowy dzierżawy przewiduje się możliwość korzystania z drogi dojazdowej oraz
stanowisk parkingowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach przedmiotu dzierżawy.

I. Zakres zobowiązań Stron w związku z przedmiotem dzierżawy

1) Zobowiązania Dzierżawcy w zakresie prowadzonej działalności:
a) prowadzenie SKP zgodnie z przepisami regulującymi tego typu działalność
b) prawidłowe administrowanie lokalem
c) utrzymywanie należytego stanu technicznego lokalu i urządzeń w nim się znajdujących
d) utrzymywanie czystości w lokalu oraz jego najbliższym otoczeniu z uwzględnieniem
dojść do lokalu i parkingu.
2) Szczegółowy zakres zobowiązań stron zawiera formularz umowy stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3) Wydzierżawiający deklaruje wykonywanie badań technicznych swoich pojazdów w SKP Dzierżawcy.
4) Dzierżawca zobowiązuje się udostępniać dzierżawione urządzenia SKP w celu
dokonywania sprawdzania pojazdów Wydzierżawiającego.
5) Okres trwania dzierżawy – 4 lata od podpisania umowy z możliwością przedłużenia.

II. Termin i miejsce składania ofert przetargowych

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt VI. n/n ogłoszenia należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia w terminie do dnia 08.11.2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. przy ul. 1905 Roku 47, pokój nr 22 – I piętro.

III. Termin otwarcia ofert – 08.11.2018 r., godz. 12.15, Radom ul. 1905 Roku 47, I piętro, pokój nr 22.

IV. Wadium

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie wadium w wysokości 500 złotych
(słownie: pięćset złotych) na konto bankowe Wydzierżawiającego w banku BGŻ BNP PARIBAS nr 7620 3000 4511 1000 0000 1732 40 lub w kasie do dnia 08.11.2018 r. do godz. 11.30 (liczy się data zaksięgowania środków u Organizatora).

V. Informacje

W sprawie informacji dotyczących przedmiotu przetargu oraz dokonania wizji lokalnej należy kontaktować się pod nr tel. 691 666 075 w dni powszednie w godz. 7.00 – 14.30.

VI. Wymagane dokumenty

a) aktualny odpis z rejestru właściwego dla oferentów, będących osobami prawnymi, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie ofert oraz odpisy dokumentów wskazujących, że podpisy widniejące pod oświadczeniami złożyła osoba (osoby) upoważnione do składania oświadczeń (nie dotyczy osób fizycznych).
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat z tytułu prowadzonej działalności lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) dowód wpłaty wadium

Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Poświadczenie kserokopii może zostać dokonane przez urząd wystawiający dokument, notariusza lub osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.